Paieška puslapyje:

Botanikos magistro studijos

Botanikos magistrantūra

Valstybinis kodas: 621C20001

 

Studijų sritis: Biomedicinos mokslai

Studijų kryptis (šaka): Botanika

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Botanikos magistras

Trukmė: 2 metai

Studijų forma: Nuolatinė

Studijų programos apimtis kreditais: 120

 

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Stoti gali visų biomedicinos mokslų srities, biochemijos, biofizikos ir molekulinės biologijos krypties, geografijos ir gamtinės geografijos krypčių bakalaurai.

Studijų programos tikslas

Lavinti mokslo tiriamuosius savarankiško darbo su dumbliais, augalais ir grybais įgūdžius, kurie turi būti realizuojami gebėjimu sėkmingai dirbti mokslinėse ir gamybinėse organizacijose, įmonėse bei įstaigose.

Ugdomos kompetencijos

Bendrosios kompetencijos: gebėjimas savarankiškai dirbti, gebėjimas dirbti grupėje, gebėjimas mokytis, žinių taikymas praktinėse situacijose, informacijos valdymo gebėjimas, analitinis ir kritiškas mąstymas.
Dalykinės kompetencijos: gebėjimas tinkamai vartoti botanikos terminologiją ir nomenklatūrą, gebėjimas pateikti esminių botanikos faktų, sąvokų ir teorijų žinias, gebėjimas taikyti botanikos žinias ir metodus, sprendžiant žinomo ir nežinomo pobūdžio problemas, išsamus specializacijos srities išmanymas, gebėjimas planuoti ir atlikti mokslinius tyrimus; gebėjimas taikyti botaninių duomenų apdorojimo įgūdžius ir interpretuoti gautus rezultatus, gebėjimas pristatyti ir argumentuoti mokslinio darbo rezultatus.

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Botanikos magistro kvalifikaciją įgijęs asmuo yra plataus profilio botanikas, algologas bei mikologas, turi žinoti floros ir augalijos, algobiotos ir mikobiotos struktūros ypatumus, suprasti augalų, dumblių, grybų rūšių, populiacijų ir bendrijų funkcionavimo dėsningumus, išmanyti fundamentaliųjų ir taikomųjų tyrimų metodus, kūrybiškai taikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, jausti pilietinę atsakomybę.

Tolimesnių studijų galimybės

Botanikos absolventai gali tęsti studijas botanikos, biologijos, ekologijos ir aplinkotyros ar genetikos doktorantūrose.

Profesinės veiklos galimybės

Botanikos magistrai gali dirbti Aplinkos, Ūkio ir Žemės ūkio ministerijų skyriuose, departamentuose, agentūrose, saugomų teritorijų direkcijose, savivaldybių administracijos padaliniuose, planavimo institucijose, aukštosiose ir bendrojo ugdymo (po papildomo edukologinio lavinimo) mokyklose, neformaliojo ugdymo įstaigose, Botanikos soduose, šiltnamių bei apželdinimo įmonėse ir pan.

Studijų metodai

Paskaitos, pratybos, seminarai, konsultacijos, savarankiškas darbas. Vertinimo metodai - nėra įskaitų, tik egzaminai. Studijos baigiamos magistro baigiamuoju darbu, Magistro baigiamasis darbas yra privalomas mokslinis tiriamasis botanikos krypties darbas, kuris baigiamas darbo parengimu ir gynimu. Darbas viešai ginamas Botanikos magistro darbų komisijoje.

Botanikos magistrantūros metu studijuojami dalykai - Botanikos magistrantūros programa atsisiuntimui  (pdf formatu).